Regulamin wynajmu

Warunki umowy najmu

 1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe sprawne.

2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych  zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych.

3.Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT  w odstępach – wedle swego uznania – jednomiesięcznych lub dwutygodniowych.

5. W przypadku, gdy stawka czynszu najmu wskazana w niniejszej umowie najmu jest niższa niż stawka czynszu najmu wynikająca z aktualnego cennika, stosowanego w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego, wskazana w umowie stawka czynszu najmu winna być traktowana jako Stawka Z Rabatem. Stawka Z Rabatem wiąże obie strony niniejszej umowy najmu pod warunkiem dokonania zapłaty całości należnego na podstawie zawartej umowy czynszu najmu w terminie. W przypadku opóźnienia się przez Najemcę z zapłatą całości lub części należnego czynszu najmu, umowa najmu ulegnie zmianie w ten sposób, że czynsz najmu ulegnie podwyższeniu, ze skutkiem od daty zawarcia umowy, do wysokości wskazanej w cenniku stosowanym w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany będzie dopłacić brakującą część czynszu najmu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wynajmującego i w terminie w tej fakturze wskazanym. Wynajmujący ma prawo wystawić fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w dowolnym czasie.

6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.

7. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

8. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty.  W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którekolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 20 % wartości przedmiotu najmu lub 20 % wartości akcesorium. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.

9. Niezależnie od sankcji opisanych w punkcie poprzedzającym, w przypadku, gdyby przy zwrocie Przedmiotu Najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat dodatkowych w wartościach wskazanych w Zestawieniu Opłat Dodatkowych.

10. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych po zakończeniu najmu o więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 110 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu oraz akcesoriów przy najmie trwającym jeden dzień wskazanej wyżej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.

11. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych przez Najemcę, chyba że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego karty umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości Przedmiotu Najmu lub akcesoriów wskazanej wyżej. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 9.

12. Kaucja wpłacona przez Najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym Wynajmującemu przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie Najemcy wynikające z umowy kaucję zaliczy.

13. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres strony